UNI, spol. s r.o., so sídlom: Bauerova 1 Košice – mestská časť Sídlisko KVP, 040 23 Košice, IČO: 36 203 939, (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom webstránky chliebpreukrajinu.sk, ktorá slúži na účely pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou.

Kontaktné údaje: Henrich Burdiga, chliebpreukrajinu@uni.sk

___________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

  1. Aké údaje spracúvame a ako ich získavame

Darca – fyzická osoba:

Prevádzkovateľ získava po spracúvaní transakcie od banky Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel Sa, vložka č. 601/B (ďalej ako „Banka“), ktorá je poskytovateľom a zriaďovateľom transparentného účtu IBAN: SK4209000000005188674359 informáciu o mene a priezvisku darcu. Tieto informácie o mene a priezvisku Banka uverejňuje na stránke transparentného účtu, ktorá je zriaďovaná Bankou a prevádzkovateľ s nimi nijako nakladá a nesprácúva ich.

Návštevník stránky www.chliebpreukrajinu.sk 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie web stránky www.chliebpreukrajinu.sk môže Prevádzkovateľ ukladať na zariadení užívateľov web stránky malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si web stránka môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Podrobnosti o používaní cookies a ochrane súkromia návštevníka web stránky Prevádzkovateľa nájdete TU: https://www.chliebpreukrajinu.sk/zasady-pouzivania-suborov-cookie-eu/

informáciu o tom, či sa darca oboznámil s pravidlami používania chliebpreukrajinu.sk a s pravidlami ochrany osobných údajov – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,

ďalšie údaje uvedené v darcovskom formulári – ak nie je vo formulári uvedené inak, ide o nepovinné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva pre Príjemcu daru (ďalej len „Príjemca“).

  1. Ako dlho uchovávame osobné údaje

Všetky osobné údaje, ktoré získame o dotknutej osobe sú spracovávané vždy len dočasne, na  obdobie nevyhnutné na splnenie našich zmluvných, zákonných, či iných povinností, na dosiahnutie účelu, na ktoré boli osobné údaje poskytnuté alebo dosiahnutie účelu realizovanej aktivity, činnosti alebo projektu alebo zabezpečenie povinností podľa príslušných platných právnych predpisov (napr. uchovávanie údajov pre účtovné účely, daňové/colné účely – vždy na obdobie vyžadované príslušným predpisom).

 Osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva nasledovne:

  • počas obdobia kým odpadnú všetky účely ich spracúvania, v prípade údajov získaných dobrovoľne na základe súhlasu dotknutej osoby po obdobie maximálne 10 rokov, v prípade ak dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas skôr,
  • v prípade osobných údajov spracúvaných na základe zákonnej povinnosti na čas stanovený príslušnými právnymi predpismi (napríklad účtovné záznamy sa uchovávajú najmenej desať (10) rokov),
  • v prípade osobných údajov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov, v lehotách určených podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, spravidla najdlhšie desať (10) rokov od splnenia zmluvy.
  1.  Aké máte práva

Dotknutá osoba má nasledujúce práva vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom:

  • požiadať Prevádzkovateľa o prístup k jej osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ spracúva a o vydanie potvrdenia o tom, či Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú v súlade s čl. 15 Všeobecného nariadenia.

Dotknutá osoba môže kontaktovať Prevádzkovateľa e-mailom na chliebpreukrajinu@uni.sk.

  • požiadať Prevádzkovateľa o opravu jej osobných údajov, ktoré sú chybné, resp. o doplnenie osobných údajov, ktoré sú neúplné, v súlade s čl. 16 Všeobecného nariadenia;
  • požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie osobných údajov, ak sú splnené podmienky podľa čl. 17 ods. 1 Všeobecného nariadenia, t. j. najmä ak:

osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali, došlo k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe súhlasu, sa osobné údaje spracúvajú nezákonne.

  1. Zmena Pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany súkromia sú platné od 17.3.2022. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade akýchkoľvek zmien týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, upravené znenie zverejníme na našej webovej stránke chliebpreukrajinu.sk alebo Vás o nej upovedomíme iným spôsobom. Zmeny nadobúdajú účinnosť ihneď po ich zverejnení alebo doručení iného upovedomenia (momentom, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr).

Ako nás môžete kontaktovať 

V prípade akýchkoľvek návrhov alebo výkonu práv podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov za účelom objasnenia konkrétneho práva a povinnosti vo vzťahu k osobným údajom alebo podania akejkoľvek inej požiadavky, nás prosím kontaktujte prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov :

Kontaktné údaje:

UNI, spol. s r.o.,

E-mail:  chliebpreukrajinu@uni.sk

Webové sídlo: www.chliebpreukrajinu.sk

Prijaté 17.3.2022

sk_SKSlovak