Všeobecné podmienky

I.

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky stanovujú pravidlá, za ktorých prevádzkujeme www.chliebpreukrajinu.sk a príjmame dary, ktoré sú určené na výrobu a distribúciu chleba a pečiva ľuďom z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou.

II.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom projektu Chlieb pre Ukrajinu je spoločnosť UNI, spol. s r.o., so sídlom: Bauerova 1 Košice – mestská časť Sídlisko KVP, 040 23 Košice, IČO: 36 203 939, (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

III.
Darovanie

Poskytnutím daru vzniká medzi Vami a Prevádzkovateľom darovacia zmluva podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie na to, aby všetky darované prostriedky boli použité na účel, na ktorý ste ich darovali. 

O vrátenie daru máte právo požiadať podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

IV.

Transparentný účet

Finančný príspevok (ďalej len „Dar“) je možné zaslať na transparentný účet IBAN: SK4209000000005188674359, ktorého zriaďovateľom je spoločnosť UNI, spol. s r.o., so sídlom: Bauerova 1 Košice – mestská časť Sídlisko KVP, 040 23 Košice, IČO: 36 203 939.  

Transparentný účet je bežný bankový účet, ktorý je zverejnený na špeciálnej stránke https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK4209000000005188674359 pre nahliadnutie verejnosti. Verejnosť si dokáže na tejto stránke vyhľadať, aktuálny stav a pohyby na účte.

Účet je vedený bankou Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel Sa, vložka č. 601/B (ďalej ako „Banka“).

V.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 17.3.2022.

sk_SKSlovak